סיכום הזמנה
מעוז טריאתלון
מנוי טריאתלון ילדים מכון ויצמן 2024
מנוי טריאתלון ילדים מכון ויצמן - הוראת קבע - חיוב מתחדש קבוע תוקף: 17/04/2024-17/05/2024
₪780
* בכל חודש
ימי חמישי 20:00 - 19:00 ללא תאריך סיום - 18/04/2024
מידע נוסף
מנוי טריאתלון ילדים במכון ויצמן לשנת 2024 כולל אימון רכיבה אחד, אימון ריצה אחד ושני אימוני שחייה. 

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
טופס הצהרת בריאות והתחייבויות מעוז טריאתלון
תשלום
מנוי טריאתלון ילדים מכון ויצמן - הוראת קבע - חיוב מתחדש קבוע *
780
*בכל חודש
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0
* חיוב בהוראת קבע בסכום שצוין - מידי חודש


תקנון מעוז טריאתלון 

תקנון זה קובע את חובות ספורטאי MAOZ (להלן "המועדון"), קטינים ובוגרים, מעמדם ותנאי השתתפותם; כל החותמים על תקנון זה כולל נספחיו, או מסמנים בעת הרשמה מקוונת למועדון שקראו והבינו את התקנון ונספחיו מקבלים על עצמם את תנאיו במלואם. את התקנון יאשרו ועליו יחתמו אך ורק ספורטאים מבוגרים והורים לספורטאים קטינים.

*התקנון נכתב בלשון זכר אולם מתייחס לשני המינים במידה שווה.

** במקרה של קטין על ההורה לקרא ולאשר את התקנון.

1. נהלי רישום

1.1 המועמדים למועדון מתבקשים להמציא את המסמכים הבאים:

1.1.1 בדיקה רפואית (לילדים ומבוגרים עד גיל 30)/ ארגומטרית (גילאי 30 ומעלה) מתחנת ספורט מוכרת ובתוקף ליום ההרשמה.

1.1.2. טופס הרשמה למועדון (מקוון או ידני) +תקנון מועדון חתום (מקוון או ידני) + ביטוח לשנת הפעילות הרלוונטית לתאונות אישיות + צד ג' בכפוף לחוק הספורט (מבוגרים). ילדים מתחת לגיל 18 אשר מבוטחים במסגרת מערכת החינוך יחתמו על טופס הצהרת הורים לקיום ביטוח תלמיד.

1.2. פתיחת קבוצת אימון מותנית במינימום נרשמים.

1.3. מספר המקומות במועדון מוגבל.

2. מעמד הספורטאים

2.1. ספורטאים ייחשבו מי שרשומים במועדון לאחר שעברו את הליך הרישום והקבלה (קיום כל התנאים המצטברים הבאים):

2.1.1. חתמו על טופס הרשמה + תקנון (מקוונים ו/או ידניים)

2.1.2. שילמו את עלות הפעילות

2.1.3. הגישו בדיקה רפואית בתוקף, תקינה ומאושרת על ידי רופא ספורט.

2.1.4. הסדירו את הביטוח והמציאו אישור על כך.

2.1.5. נרשמו לאחד או יותר מהאיגודים הבאים (רלוונטי לספורטאים המשתתפים בתחרויות): איגוד השחייה, איגוד האופניים, איגוד הטריאתלון.

3. תשלומים וביטולים

3.1. שנת פעילות מלאה בת 12 חודשים – מוגדרת כשנה קלנדרית מינואר ועד דצמבר.

3.2 תשלום בכרטיס אשראי הינו בהוראת קבע עד סוף השנה הקלנדרית ופרטי כרטיס האשראי ישמרו באתר הסליקה המאובטח לצורך תשלום נוסף / החזרים כספיים.

3.3. בשנת הפעילות נכללים שבועיים של פגרה, ערבי חג, חופשות וחגים והם כבר מגולמים במחיר ולא יינתן בגינם כל החזר ו/או זיכוי.

3.4. במקרה של פרישה ו/או הפסקת פעילות ספורטאים במועדון מכל סיבה שהיא יחולו התנאים הבאים:

3.4.1. הודעת ביטול השתתפות תתבצע לא יאוחר מסוף כל רבעון לאחר מכן לא יהיה החזר כספי על הפסקת פעילות מכל סיבה שהיא במהלך אותו רבעון. רבעון ראשון: ינואר, פברואר, מרץ. רבעון שני: אפריל, מאי, יוני. רבעון שלישי: יולי, אוגוסט, ספטמבר. רבעון רביעי: אוקטובר, נובמבר, דצמבר.

3.4.2. על הספורטאים/הוריהם יש להודיע למנהל/ת המועדון במייל על הפסקת הפעילות במועדון.

3.4.3. כאמור, ספורטאים יחויבו עבור אותו רבעון בו דיווחו על הפסקת פעילותו וברבעון העוקב תשלומיהם יופסקו אלא אם המשיכו את אימוניהם לרבעון העוקב.

3.4.4 לא יינתנו זיכויים רטרואקטיביים ולא יינתנו זיכויים בכל מצב בו המועדון ממשיך לפעול, לאמן ולהתאמן.

3.4.5. לא יוחזרו תשלומים עבור היעדרויות ו/או ימי פעילות אשר לא נוצלו ע"י הספורטאים מכל סיבה שהיא כל עוד המועדון פועל, מאמן ומתאמן.

3.4.6 לא יוחזרו כספי ביטוח, חברות באיגוד, תשלומים בגין בדיקות רפואיות וביגוד המועדון.

3.4.7 אי העמידה בתשלומים כסדרם תוביל להפסקה מידית של השתתפות הספורטאים בפעילות ולפקיעת חברותם במועדון.

4. כללי

4.1 חברות בקופת חולים: כל הספורטאים במועדון חייבים להיות מבוטחים באחת מקופות החולים ועליהם לדווח על כך בטופס הרישום למועדון.

4.2 חברות באיגוד וביטוח תאונות אישי- ספורטאים המתחרים במסגרת המועדון חייבים להיות רשומים כחברים באחד או יותר מהאיגודים לעיל על פי הענף בו הם מתחרים (תחרותיים בלבד) ולהיות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות + צד ג' לשנת הפעילות הרלוונטית.

4.3. בדיקה רפואית - על הספורטאים להגיש טופס בדיקה רפואית כמפורט וכמתחייב בחוק הספורט מלא וחתום מתחנה לרפואת ספורט מאושרת (רשימת תחנות ספורט מאושרות ומוכרות קיימת באתר האיגוד.

4.4. לספורטאים לא יינתן כל פיצוי עבור ההוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג שהוא אלא בהתאם לתנאי הביטוח אשר נרכש על ידם והם מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי מהמועדון ו/או מי מטעמו.

4.5. אם חל שינוי במצבם הבריאותי של הספורטאים שלא במסגרת פעילות המועדון עליהם להודיע על כך מיד וללא דיחוי בכתב למנהל המועדון/מאמן המועדון. חזרה לפעילות במועדון לאחר פציעה/מחלה מותנית בהצגת אישור רופא בלבד.

4.6. ספורטאים המבוטחים עצמאית אשר נפגעו במסגרת פעילות המועדון נדרשים לדווח במיידי על פגיעה זו למדריך/מאמן המועדון הנוכח במקום באותה פעילות, המדריך/המאמן המועדון מחויב למלא דוח פציעה לא יאוחר מ-24 שעות מרגע קבלת הפרטים מהספורטאים שנפגעו ולהעבירו להנהלת המועדון.

4.7. -המועדון אינו מחויב כלפי הספורטאים במתן שירותים רפואיים כלשהם ו/או במתן פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי זולת מתן עזרה ראשונה, האחריות לחברות בקופת חולים ו/או לכיסוי ביטוח רפואי תחול על הספורטאים בלבד לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל הספורטאים מכל גוף שהוא.

4.8. -הנהלת המועדון הינה הפוסק היחיד והבלעדי בכל הנוגע לתכנים מקצועיים ו/או משמעת ו/או החלטות ניהוליות שוטפות והתערבות הספורטאים ו/או מי מטעמם לרבות קרובי משפחה אסורה בהחלט ומהווה עבירת משמעת.

5. חובות חבר במועדון

5.1. בזמן פעילות המועדון על הספורטאים להישמע ולפעול עפ"י הנחיות המדריך/המאמן האחראי באותה הפעילות.

5.2. בזמן פעילות רכיבה במועדון על הספורטאים הרוכבים לחבוש כל העת קסדה לראשם וכפפות על ידיהם ולא להסירם במהלך הפעילות ובדרכם הביתה.

5.3. בזמן פעילות המועדון על הספורטאים לוודא שתיית מים מספקת ותזונה (חטיפים/ג'לים/פירות/סנדויצ'ים וכד') עפ"י הצורך.

5.4. בזמן פעילות המועדון על כבישים (רכיבות נפח) על הרוכבים לרכב בדבוקה ו/או בסמוך לה ובכל אופן בשולי הכביש בלבד, אין לרכב ללא רכב ליווי, רוכבים אשר ירכבו בנפרד מהדבוקה ומרכב הליווי ירכבו באחריותם בלבד!!! ברכיבות אלו יש להקפיד יתרה על הנחיות הבטיחות של המאמן/מדריך באותה הפעילות.

5.5. באחריות כל ספורטאי הרוכב להגיע לפעילות ולבצע הפעילות עם ציוד (אופניים/ביגוד/קסדה/פנס ונצנץ, ציוד תיקון פנצ'ר ופנימית רזרבית וכו') תואם ותקין, האחריות על התאמת ותקינות הציוד הינה אישית ועל הרוכב והוריו בלבד.

5.6. באחריות כל ספורטאי בכל הענפים ללבוש את חולצת המועדון הייצוגית ואותה בלבד באימוני המועדון השוטפים – הנחייה זו חלה הן על ספורטאים רגילים והן על ספורטאים תחרותיים.

5.7. (בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל) כל ספורטאי תחרותי מחויב להשתתף בתחרויות ו/או בכל אירוע איגוד ותחרות ארצי ו/או אזורי ו/או כללי, גם אם אינו של המועדון, עם החולצה הייצוגית של המועדון ובכל מקרה בו זכאי הספורטאי למדליה ו/או פרס ו/או לעלייה לפודיום חובה עליו ללבוש את החולצה הייצוגית של המועדון במעמד הענקת הפרס ו/או העלייה על הפודיום.

5.8. הספורטאים מתחייב להצטלם למדיה התקשורתית באירועי אופניים ו/או תחרויות אך ורק כשהם לבושים בחולצה הייצוגית של המועדון.

5.9. הספורטאים והוריהם נותנים את הסכמתם להפצת תמונתם במסגרת פעילות הענפים במדיה התקשורתית והחברתית, באתר האינטרנט ובפרסומי המועדון.

6. משמעת

6.1. על חברי המועדון להימנע לחלוטין מהפרות משמעת כהגדרתן בתקנון זה.

6.2. הפרת משמעת עלולה לגרור השעיה מהמועדון עד לבירור העניין.

6.3. הפרת משמעת לצורך התקנון הינה, בין היתר:

6.3.1. אי ציות לסגל המדריכים/מאמנים של המועדון בכלל ולמדריך/מאמן של כל פעילות ספציפית בפרט.

6.3.2. עבירה על הוראות והנחיות הבטיחות אשר הודגשו וניתנו ע"י הסגל בכלל ולכל פעילות ספציפית בפרט.

6.3.3. מסירת מידע כוזב.

6.3.4. פגיעה ברכוש המועדון.

6.3.5. התנהגות שאינה הולמת ספורטאי, מדריך או מאמן בעת פעילות המועדון ו/או מחוצה לה.

6.3.6. אלימות מילולית ו/או פיזית כלפי חבר למועדון, בעל תפקיד או עובר אורח.

6.3.7. התערבות הורה ו/או קרוב משפחה בתכנים מקצועיים ו/או בהחלטות מועדון.

6.3.8. פגיעה במוניטין ו/או בשם הטוב ו/או בתדמית המועדון ו/או מי מצוות המועדון ו/או מי מספורטאי המועדון (בין אם ע"י הספורטאי ובין אם ע"י מי מטעמם ו/או קרוב משפחתם)

6.4. הנהלת המועדון רשאית לפסול ולהרחיק לאלתר ספורטאי שביצע עבירת משמעת.

6.5. להנהלת המועדון שיקול דעת עצמאי ובלעדי להגדרת עבירת משמעת ע"י ספורטאי ולעניין הענישה בגינה.7. -הצהרת המועמד (בוגר)/הורה לקטין: אני הח"מ מקבל על עצמי את כל תנאי התקנון , נספחיו והוראותיו, ללא יוצא מן הכלל, והובהר לי מראש ובטרם חברותי במועדון כי כללים אלו יחולו עליי ואכבד אותם במלואם.נספח כתב ויתור ופטור מאחריות לספורטאים בוגרים

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים

1. בחרתי להשתתף באימון/פעילות המועדון אשר פרטיו מופיעים בהזמנה, המאורגן על ידי "מעוז טריאתלון" ח.פ. 27126036 להלן "הפעילות" או "האימון".

2. אני מודע לאופי האימון/פעילות כפי שצוין בהזמנה. עברתי בדיקות רפואיות כנדרש לפעילות מסוג זה ע"י רופא מוסמך ונמצא כי בריאותי תקינה, והנני כשיר מבחינה גופנית ורפואית לביצוע הפעילות.

3. הנני בעל כושר גופני המתאים לדרישות האימון/הפעילות, ויכול לעמוד בתנאי האימונים, משך הפעילות (כולל התמשכות מעבר למתוכנן בשל עיכובים בלתי צפויים) ובתנאי מזג האוויר.

4. במידה שהנני נזקק לאלה - ברשותי תרופות בכמות מספקת, משקפי-ראייה וכל אמצעי אחר הנדרש לי לשם תפקוד תקין באימון/הפעילות.

5. האופניים על כל המכלולים שלהם תקינים וכשירים לאימון/הפעילות ואופיו כפי שצוין בהזמנה, ברשותי קסדת רכיבה תקינה ואני מתחייב לחבוש אותה בעת הרכיבה במשך כל זמן האימון/הפעילות.

6. הבאתי עמי כמות מספקת של מים ומזון כנדרש בהזמנה לאימון/הפעילות ואמצעי לנשיאתם במהלך הרכיבה.

7. יש ברשותי את כל הציוד הנדרש למקרה של פנצ'ר (פנימית, כפות, משאבה/בלון, מתאם, מפתח אלן) ותקלות שעלולות לקרות במהלך הרכיבה.

8. ידוע לי כי מועדון מעוז טריאתלון בהובלת שרון מעוז, מי מעוזריה בארגון האימון/הפעילות, לרבות מאמנים, מדריכים, נהגי ליווי, מנהלת משרד באימון/פעילות זה ומי מחברי הקבוצות המאורגנות על ידם אינם ולא יהיו אחראים כלפי על כל נזק שיגרם לי או לאחרים בשל האימון/הפעילות.

9. למשתתפי אימוני האופניים: ידוע לי כי רכיבה על אופנים בכלל והאימון/הפעילות הנ"ל בפרט הינה פעילות מסוכנת והמשתתף בה עלול להיפגע ולהיפצע ולסבול נזקי ממון ונזקים גופניים כולל פציעה אנושה נכות ומוות.

10. הנני נוטל על עצמי אחריות בלעדית ומלאה לכל נזק או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאני עלול לסבול עקב ביצוע האימון/פעילות.

11. אין לי ולא תהיה לי כל תביעה כספית או אחרת כנגד "מעוז טריאתלון ושרון מעוז ו\או סגל ו/או חברי הקבוצה בגין ביטול האימון או הפסקתו או שינויים במסלול המתוכנן מכל סיבה שהיא.

14. הנני אחראי באופן בלעדי לכל נזק גוף ו/או רכוש שייגרם לי או שאגרום לאחרים בזמן או עקב האימון/הפעילות ולא תהיה לי כל טענה או דרישה בעניינים אלה כלפי מארגני האימון. הנני פוטר את "מעוז טריאתלון" ושרון מעוז, מאמני, מדריכי, צוות וחברי הקבוצה ומוותר בזאת וויתור מלא סופי ומוחלט על כל עילת תביעה היכולה להיות לי כלפי מי מדריכי/מאמני/חברי הקבוצה בגין כל נזק, גופני או ממוני, שעלול להיגרם לי או לאחר עקב או במהלך האימון/פעילות, לרבות טענות בדבר בחירת אופי המסלול ורמת הקושי שלו, או המאמצים הגופניים הנדרשים לצורך ביצוע האימון/הפעילות או טענות לרשלנות אחרת של מי ממדריכי/מאמני/מחברי הקבוצה בקשר לפעילות, למעט טענות בנוגע לפעולות שנעשו במזיד. כמו כן הנני מתחייב לשפות את מי ממאמני/מדריכי/חברי הקבוצה על כל הוצאה שתיגרם לו בשל נזקים לצדדים שלישיים שייגרמו על ידי בעת הפעילות, או שיגרמו בשל פעולות שלי בניגוד לאמור במסמך זה או בשל אי נכונות איזה מהמצגים שלי במסמך זה.*בעצם הצטרפותי לאימון/הפעילות, הריני מצהיר כי קראתי והבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.

*חתימה על מסמך זה באופן מקוון או באופן ידני ע"י הספורטאי באם קטין, ע"י הורה מאשרת את כל הכתוב בתקנון זה ובנספחיו.
סה״כ לתשלום
780
Powered by Boostapp