סיכום הזמנה
קרוספיט אילת | CrossFit Eilat
דרופ אין 5 כניסות
דרופ - אין 5 כניסות תוקף: 6 חודשים
₪350
מידע נוסף
רכישת 5 כניסות דרופ אין לקרוספיט אילת.

הפעולה בוצעה בהצלחה

חזור
Powered by Boostapp
פרטי הלקוח
תשלום
דרופ - אין 5 כניסות
350
קופון
₪-0
מחיר לאחר הנחת קופון
0
ריבית (%0)
0

התקנון מתאר את תנאי ההתקשרות עם המועדון, תנאי המנוי, הביטול וההקפאה - קרא בעיון! 

המינוי

 • זכות השימוש במתקני המועדון, כפופה להרשמה כמתאמן במועדון.
 • טרם התחלתה של פעילות במועדון, חייב המתאמן לקחת חלק באימוני מבוא אישיים, לשיקול דעת צוות המועדון.
 • חובה על המתאמן לבצע שימוש במועדון ומתקניו אך ורק בהתאם להוראות וההנחיות שקיבל מצוות המועדון, המועדון, מנהליו, עובדיו, שלוחיו או מי-מטעמו יהיו פטורים מכל אחריות לנזק שיגרם למתאמן שלא פעל בהתאם להוראות או הנחיות כנ"ל.
 • אי-תשלום דמי חבר/חוב כספי למועדון, יהוו עילה למניעת כניסת המתאמן למועדון ושימוש במתקניו.
 • למועדון שמורה הזכות להפסקת חברות לאלתר למתאמן שאינו מקיים את הוראות צוות המועדון ו/או מפריע ומחבל בפעילותו התקינה והשוטפת ו/או גורם נזק במזיד או ברשלנות לרכוש המועדון ו/או מפר הוראה מהוראות תקנון זה.

 

כשירות רפואית

 • תחילת הפעילות במועדון, לרבות אימוני מבוא או אימונים אישיים, מותנית בחתימת המתאמן על הצהרת בריאות.
 • במידה וייתן המתאמן  תשובה חיובית, לאחד מסעיפי ההצהרה או יותר, יתחייב המתאמן להציג, תוך 7 ימים לכל היותר, אישור מתאים בחתימת רופא.
 • תוקף ההצהרה/האישור הרפואי הינו לשנה אחת ובאחריות המתאמן לדאוג לחידושם במועד.
 • ללא הצהרה/אישור רפואי תקפים, חל איסור על המתאמן לפעול במועדון ולעשות שימוש במתקניו.
 • חל איסור על מתאמן לפעול במועדון ולעשות שימוש במתקניו אם הינו תחת השפעת אלכוהול, חומרים מונעי קרישה, אנטי-היסטמינים, חוסמי בטא, סמים מסוכנים, סמי ספורט וסמי הרגעה.
 • מתאמנים הסובלים מסוכרת, מחלות לב ו/או לחץ דם גבוה/נמוך אסורים בפעילות, למעט הוצג על ידם אישור רפואי ספציפי ומפורש.
 • בכל מקרה של פציעה במועדון, מחויב המתאמן לדווח, באופן מידי, לצוות המועדון.
 • בעת הרשמת המתאמן ומעת לעת נבקש לעדכן גובה, משקל ומדדים נוספים לטובת מעקב – פרטים אלו חסויים ויפורסמו אך ורק באישור המתאמן.

 

קוד התנהגות

 • המתאמן מתחייב למלא אחר הוראות צוות המועדון ותקנונו.
 • המתאמן מתחייב לשמור על רכוש המועדון, ציודו ומתקניו.
 • המתאמן עשוי להיות מחויב בתשלום על נזק שהסב, בזדון או ברשלנות, לרכוש המועדון, ציודו או מתקניו.
 • המתאמן מתחייב לשמור על הניקיון בשטחי המועדון וסביבתו.
 • המתאמן מתחייב לנהוג בכבוד ובדרך ארץ במהלך פעילותו במועדון, באופן שלא יפריע ו/או יפגע ו/או יעליב ו/או יהווה מטרד למתאמנים אחרים ולניהולו התקין של המועדון.
 • לכל מתאמן יש פרופיל ציבורי באתר בו הוא יכול לבחור כינוי ותמונה – חל איסור לבחור תמונות או כינויים אשר יכולים לפגוע או להטריד אדם, מגזר, מגדר או ציבור מסוים – צוות המועדון רשאי לשנות את התמונות והכינויים בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • פעילות במועדון תתבצע רק בהופעה ספורטיבית מלאה, ביגוד ספורט ונעלי ספורט.
 • המתאמן יהיה האחראי הבלעדי על חפציו האישיים וציודו. אין להותיר ציוד אישי במועדון ויש להימנע מהבאתם של חפצי ערך - המועדון לא יישא בכל אחריות בגין אבדן/גניבה.
 • שימוש במקלחות המועדון יתאפשר עד חצי שעה לפני שעת סגירת המועדון באותו יום.
 • אין כניסה למועדון מעבר לשעות הפתיחה המוגדרות.
 • שעות המענה במועדון ישתנו מעת לעת ויעודכנו בפלטפורמות המתאימות – שירות טלפוני או פרונטלי יינתנו אך ורק בשעות המענה ולא מחוצה להן.
 • הפרת קוד ההתנהגות, עשויה להוות עילה לביטול חברות המתאמן במועדון.

 

הפעילות במועדון

 • הרשמה לאימונים תבוצע באמצעות אפליקציה ייעודית על בסיס כל הקודם זוכה.
 • אורכה של יחידת אימון היא 60 דקות באימונים פרונטליים אשר מתקיימים במועדון ו45 דק' באימוני חוץ ואימונים אשר מתקיימים ב"זום".
 • מספר המשתתפים באימון יוגבל מראש ע"י המועדון, על מנת לאפשר פעילות מקצועית ויעילה וישתנה ע"פ סוג האימון.
 • מספר המשתתפים המינימלי לקיומו של אימון יעמוד על ארבעה.
 • יש להגיע בזמן - צוות המועדון עשוי לאסור השתתפות באימון למתאמן שאיחר מעבר ל- 5 דקות.
 • המתאמן מחויב לאשר הגעתו לאימון בטאבלט המועדון למעט במקרים בהם המועדון הודיע שמסיבות בריאותיות\תפעוליות אחריות הסימון היא על צוות המועדון.
 • מתאמן אשר יירשם לאימון ולא יופיע אליו בסמכות המועדון לחסום את אפשרות הרשמתו באפליקציה והופעתו לאימונים, כסנקציה לתקופה של 48 שעות שלאחריהן החסימה תשתחרר באופן אוטומטי.
 • מתאמן  במינוי כרטיסיה אשר יירשם לאימון ולא יופיע יחויב על האימון כאילו הגיע אליו ויתרת הכניסות תעודכן בהתאם.
 • ביטול אימון קבוצתי בהתראה של שעת מראש למעט אימוני בוקר (עד השעה 8:00) בהתראה של 10 שעות מראש.
 • ביטול מפגשי מבוא או אימונים אישיים יתבצע בהתראה של לפחות 24 שעות מראש - מתאמן אשר יבטל אימון בהתראה קטנה יותר מ24 שעות יחויב במחיר מלא של האימון.

 

חיובים

 • יום רכישת המינוי יקבע כיום שבו יבוצע החיוב החודשי של המתאמן - יקרא כ"תאריך החיוב", התקופה של חודש קלנדרי בין תאריך חיוב לתאריך הבא אחריו תיקרא "מחזור החיוב".
 • בתאריך החיוב יחויב המתאמן על המינוי וכן על כל רכישה שביצע במהלך החודש שקדם לתאריך החיוב - ביגוד, הנעלה, תוספי תזונה, רכישות חד פעמיות שונות וכו' במידה ולא שילם על רכישה זו במקום.
 • במידה והחיוב בתאריך החיוב יכשל מכל סיבה שהיא (סירוב, אין אשראי שמור במערכת וכו') יינתנו למתאמן 48 שעות להסדיר את החוב ולאחר מכן הוא לא יוכל להירשם לאימונים וכלל ההרשמות העתידיות שלו יבוטלו באופן אוטומטי.
 • במידה והמתאמן רכש מינוי בהוראת קבע בתאריך החיוב יבוצע קיזוז של ימי הקפאה מהחודש הקודם על פי תנאי ההקפאה המפורטים מטה.
 • כרטיס האשראי של המתאמן ישמר בצורה מוצפנת במערכת וישמש לחיוב המינוי בתאריך החיוב וכן לחיוב על מוצרים\שירותים נוספים שנרכשו כפי שצוין מעלה.

 

חיוב מינוי מזומן\תשלום אחד

 • המתאמן ימסור מזומן או ישלם בתשלום אחד על פי מספר החודשים אשר הוא מעוניין לרכוש מינוי עבורם (לא פחות משלושה חודשים לשיקול דעת המועדון).
 • בסוף התקופה המתאמן יתבקש לחדש את המינוי ולהסדיר תשלום עבור מינוי חדש – עד שהמתאמן לא יסדיר תשלום הוא לא יוכל להשתמש בשירותי המועדון השונים.

 

הנחות

 • הנחת מינוי זוג – ההנחה תקפה על המינוי של אחד מבני הזוג.
 • הנחת ילד נוסף – ההנחה תקפה על מינוי של ילד אשר ההורה שלו מתאמן פעיל במועדון.
 • הנחת סטודנט – ההנחה תקפה לסטודנט פעיל בהצגת תעודת סטודנט בתוקף.
 • הנחת חייל בסדיר – ההנחה תקפה לחייל בשירות סדיר פעיל ובהצגת תעודת חוגר בתוקף.
 • הנחת ותיקים – ההנחה תקפה למתאמן אשר נמצא במועדון 3 שנים נטו.
 • ההנחות ינתנו בהצגת מסמך מתאים (תעודת חוגר, תעודת סטודנט) - תקופה של ההנחה כתוקף התעודה.
 • במידה ובן הזוג או הילד\ה אינם מתאמנים פעילים במועדון - ההנחה תבוטל.

 

ביטולים

 • ביטול החברות במועדון, טרם התקופה שהוסכמה במועד ההרשמה, יתבצע לאחר בקשת המתאמן לבטל את המינוי או פיסית במשרדי המועדון או ע"י שליחת בקשה בכתב (בוואטסאפ או במייל) ומילוי טופס בקשה לביטול.
 • הביטול ייכנס לתוקפו רק בחתימת המתאמן על טופס בקשה לביטול.
 • אין החזרים כספיים בגין תקופה שאינה נוצלה.
 • אין אפשרות לבטל רכישת כרטיסיה ולקבל זיכוי עבורה – ניתן להעביר את הכרטיסיה למתאמן אחר אך בתנאי שיבצע מפגשי מבוא לשיקול דעת המועדון כפי שצוין מעלה.
 • ביטול חברות ע"י המועדון עשויה להתבצע עקב כל הפרה של הוראות תקנון זה ו/או אי-תשלום דמי חבר, לשיקול דעת המועדון.
 • במידה של ביטול עסקה מתמשכת כגון מנוי רשאי המועדון לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך ביניהם.

 

ביטול המינוי

 • המינוי ללא התחייבות - ניתן לבטל את המינוי בכל עת בהתראה של מחזור חיוב.
 • במידה והמתאמן רכש מינוי שנתי בהרשמה מוקדמת והמנוי בוטל בטרם עת ע"י המתאמן או המועדון תבוטל ההנחה/ההטבה ושווי החברות יחויב על פי התקופה שנוצלה בפועל על פי התעריף (חודשי, שלושה חודשים או חצי שנה) כמופיע במחירון המועדון הרלוונטי למועד הצטרפות המתאמן למועדון - ההפרש יחויב במעמד הביטול ע״י המועדון.
 • במידה והמתאמן רכש מינוי בשיטת "מינוי תקופתי" קרי עלות חברות חודשית בהתאם לאורך תקופת החברות הכוללת (עלות חודשית נמוכה יותר ככל שתקופת החברות ארוכה יותר) בביטול החברות בטרם עת, ע"י המתאמן או המועדון, תחושב שווי החברות שנוצלה בפועל לפי התעריף של תקופת הזמן אותה ניצל המנוי (חודשי, תלת חודשי או חצי שנתי) כמופיע במחירון המועדון הרלוונטי למועד הצטרפות המתאמן למועדון - ההפרש יחויב במעמד הביטול ע״י המועדון.
 • בתאריך החיוב המינוי מחויב לחודש קדימה, מתאמן אשר יודיע על ביטול לאחר תאריך החיוב יוכל להמשיך להשתמש בשירותי המועדון עד תאריך החיוב הבא שבו כבר לא יבוצע חיוב נוסף.
 • במידה והמתאמן רוצה לבטל באמצע מחזור החיוב הבא ומודיע על כך לפני תאריך החיוב הוא יחויב באופן יחסי בתאריך החיוב.

 

ביטול מינוי במזומן\תשלום אחד

 • התראת ביטול למינוי בצ'קים\מזומן הינה עד סוף מחזור החיוב (ע"פ התאריך בו הוא נרשם) – קרי, המתאמן לא יקבל זיכוי עבור התקופה עד החיוב הקרוב ויוכל להשתמש בשירותי המועדון.
 • במידה ומדובר במינוי ששולם במזומן המועדון משאיר לעצמו את הזכות לבחור אם לזכות את המתאמן במזומן, בצ'ק או בהעברה בנקאית על פי שיקוליו.

 

ביטול חבילת אימונים אישיים\מפגשי מבוא\חבילת תזונה

 • במקרה של ביטול חבילה יזוכה המתאמן על היתרה היחסית שלא ממש ויחויב בדמי ביטול על פי החוק להגנת הצרכן - בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח – לפי הנמוך ביניהם.

 

הקפאות

 • הקפאת החברות במועדון, טרם התקופה שהוסכמה במועד ההרשמה, יתבצע לאחר בקשת המתאמן להקפיא את המינוי או פיסית במשרדי המועדון או ע"י שליחת בקשה בכתב (בוואטסאפ או במייל) ומילוי טופס בקשה להקפאה.
 • ההקפאה תיכנס לתוקף רק בחתימת המתאמן על טופס בקשה להקפאה.

 

הקפאת מינוי הו"ק

 • ניתן להקפיא את המינוי עד 30 ימים  במהלך תקופה של 12 חודשים במינויי הוראת קבע,למינימום 10 ימים. 
 • ניתן להקפיא את המינוי עד 14 ימים במהלך תקופה של 6 חודשים במינויי הוראת קבע,למינימום 7 ימים.
 • ניתן להקפיא את המינוי עד 7 ימים במהלך תקופה של 3 חודשים במינויי הוראת קבע,למינימום 7 ימים.קיזוז ימי ההקפאה יבוצע בתאריך החיוב הקרוב למועד ההקפאה – המתאמן יזוכה במחזור החיוב הקרוב על ימי ההקפאה ממחזור החיוב הקודם.
 • במידה ובסוף תקופת ההקפאה המתאמן ביקש לבטל את המינוי לא ינתן זיכוי כספי עבור ימי ההקפאה, המתאמן יכול לבחור שלא לנצל את הימים אשר מגיעים לו בעקבות ההקפאה.

 

הקפאת מינוי בתשלום מראש (מזומן\תשלום אחד)

 • הקפאת חברות תתאפשר פעם אחת ליחידת חברות שנתית בלבד במידה ומדובר במתאמן אשר רכש מינוי במזומן או בצ'קים, ההקפאה אפשרית לתקופה של עד 30 ימים.
 • הקפאת חברות תתאפשר פעם אחת ליחידת חברות חצי-שנתית בלבד במידה ומדובר במתאמן אשר רכש מינוי במזומן או בצ'קים, ההקפאה אפשרית לתקופה של עד 14 ימים.
 • הקפאת חברות תתאפשר פעם אחת ליחידת חברות  שלושה חודשים בלבד במידה ומדובר במתאמן אשר רכש מינוי במזומן או בצ'קים, ההקפאה אפשרית לתקופה של עד 7 ימים.
 • מעבר לתקופה של 30 ימים, תתאפשר הקפאת מינוי רק בנסיבות הבאות ובכפוף לאישור המועדון : מצב רפואי, מגובה באישור רפואי מתאים; שירות מילואים, מגובה במסמך מתאים משלטונות צה"ל.
 • תקופת ההקפאה תתווסף לתקופת החברות. לא יוחזרו כספים למתאמן.

 

שונות

 • למועדון הזכות ושיקול הדעת הבלעדיים, ללא צורך לפנות למתאמנים או לפצותם, בעניינים הבאים:

מועדי פעילות וסגירה של המועדון ומתקניו; הרכב וזהות צוות המועדון, ציוד ומתקנים, תוכניות אימון, טכניקות ומתודולוגיות אימון; סגירת המועדון, חלקים ממנו או מתקניו לקבוצות ויחידים, לאירועים מיוחדים, פעילויות ספורט, ארציות ובינ"ל, שיפוצים ותיקונים; מבצעים והנחות, מועדיהם והיקפם; תוכן והוראות תקנון המועדון, מחירון המועדון.

 • חפצים אישיים אבודים יוחזקו ע"י המועדון לתקופה של שבועיים, שלאחריהם רשאי המועדון להשמידם או להעבירם לתרומה.
 • בלא אישור מפורש ממנהלי המועדון, חל איסור חמור על קיום הבאים בשטח המועדון או בפלטפורמות השייכות לו : כנסים והתקהלויות; שיווק ומכירה של מוצרים ושירותים; תליית מודעות ופרסומים.
 • המתאמן מאשר קבלת הודעות מאת המועדון באמצעים הבאים, לצורך עדכון בנושאים רלוונטיים : מיילים, הודעות וואצאפ, הודעות פוש ומסרונים.
 • במהלך האימונים מתבצע תיעוד וצילום – במידה והמתאמן אינו מעוניין בכך הוא מתבקש להודיע על כך במפורש לצוות המקצועי.

 

*התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

בחר אמצעי תשלום
* בביט התשלום יהיה תמיד תשלום אחד על מלוא הסכום
אפשרויות תשלום
כמות תשלומים
סה״כ לתשלום
350
Powered by Boostapp